GDPR

Cílem tohoto textu je poskytnout veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Roset plus.r.o. zpracovává osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob). Součástí je také informace o právech subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

I. KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JAK JEJ MŮŽETE KONTAKTOVAT

Správcem osobních údajů je Roset plus.r.o.. Jako správce osobních údajů určuje účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

II. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů Roset plus.r.o. respektuje právo na ochranu osobních údajů, přičemž dodržuje zejména následující zásady:

 1. osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 2. shromažďování osobních údajů probíhá pouze na základě určitých, výslovně vyjádřených a legitimních účelů a osobní údaje nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 3. rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a nezbytný pro dosažení stanovených účelů;
 4. jsou přijata opatření, která umožňují zpracovávat výhradně přesné osobní údaje, které jsou v případě potřeby aktualizovány;
 5. osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování;
 6. zpracovávané osobní údaje jsou náležitě zabezpečeny, zejména před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

III. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY

Roset plus.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy se může jednat o některé z následujících údajů, jejich kombinace, soubory nebo výběry

identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, bankovní spojení

IV. ČÍ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY

Roset plus.r.o. zpracovává zejména osobní údaje:

 1. účastníků řízení, stěžovatelů, žadatelů o informace a jiných osob, které se na něj obrátí nebo se kterými jedná;
 2. svých zaměstnanců (včetně bývalých), příp. jejich rodinných příslušníků, uchazečů o zaměstnání a členů poradních orgánů;
 3. subjektů údajů, se kterými uzavírá smluvní vztahy,
 4. návštěvníků v prostorách společnosti.

V. OD KOHO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁNY

Osobní údaje Roset plus.r.o. získává přímo od subjektů údajů, od jiných osob, příp. z veřejně dostupných zdrojů.

 

VI. KOMU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY

V některých případech je Roset plus.r.o. povinno v souladu s právními předpisy poskytovat osobní údaje jiným správcům osobních údajů. Jde zejména o tyto případy:

 1. poskytování osobních údajů orgánům činným v trestním řízení;
 2. poskytování osobních údajů jiným orgánům státní správy při plnění zákonných povinností;
 3. poskytování osobních údajů jiným členským státům Evropské unie nebo mezinárodním organizacím, pokud to vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo jiných mezinárodních závazků.

VII. JAK DLOUHO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁNY

Roset plus.r.o. uchovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy.V ostatních případech jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel zpracování.

VIII. JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY A ZABEZPEČENY

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech Roset plus.r.o..

Za účelem zabezpečení osobních údajů Roset plus.r.o.přijalo odpovídající opatření, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému či protiprávnímu zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození osobních údajů.

Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních.

IX. JAKÁ JSOU PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů je oprávněn požadovat od Roset plus.r.o. na výše uvedené adrese přístup k osobním údajům, které se jej týkají, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a uplatnit právo na přenositelnost údajů. Jestliže je zpracování založeno na souhlasu nebo výslovném souhlasu, je subjekt údajů oprávněn kdykoliv souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.